Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
PRZEZ FINPACK SP. Z O.O.

§ 1 (Definicje)

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa i reguluje świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu finalia.pl. W Regulaminie używane będą następujące definicje:

 1. „Dane Osobowe” – są to wszelkie informacje o Użytkowniku, pozwalające na zidentyfikowanie osoby w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych,
 2. „Doradca” – przedsiębiorca współpracujący z FinPack, działający na zlecenie Instytucji lub Użytkownika, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej profesjonalnie zajmuje się Doradztwem Kredytowym,
 3. „Doradztwo Kredytowe” – usługi świadczone przez Doradców polegające na pośredniczeniu w zawieraniu umów o korzystanie przez klientów z produktów finansowych oferowanych przez Instytucje,
 4. „FinPack” – podmiot, zarządzający i będący właścicielem Serwisu, FinPack Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy  Al. Wojska Polskiego 47/6, kod  70-473 Szczecin, Wpisaną do rejestru przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecin, XIII Wydział Gospodarczy. Numer KRS 0000422891, NIP 852 259 76 27, REGON 321219224  Kapitał zakładowy 2 624 350 zł w całości opłacony.
 5. „Informacje Poufne” – są to wszelkie dane o stanie majątkowym, finansowym, rodzinnym, oraz informacje osobowe i inne, które nie stanowią Danych Osobowych, zamieszczane przez Użytkowników w celu korzystania z Serwisu.
 6. „Instytucja” – bank, instytucja finansowa lub inna instytucja uprawniona zgodnie z polskim prawem do udzielania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej kredytów hipotecznych oraz dokonywania innych czynności bankowych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. 2002, Nr 72, poz. 667 z późn. zm.),
 7. „Produkt finansowy” – interpretacja i zestawienie warunków opracowane przez FinPack, na jakich Instytucje oferują swoim klientom zawarcie umów kredytu hipotecznego (rozumie się przez to także pożyczkę hipoteczną) oraz powiązanych z kredytem ofert innych produktów bankowych, przygotowane na podstawie informacji i danych udostępnionych przez Instytucje oraz ogólnodostępnych źródeł i na podstawie doświadczeń Doradców,
 8. „Serwis” – serwis internetowy Finalia.pl zawierający narzędzie służące do wyszukiwania i porównywania Produktów finansowych, znajdujący się pod adresem internetowym www.finalia.pl,
 9. „Użytkownik” – osoba przeglądająca treści Serwisu.

§ 2 (Przedmiot i zakres regulaminu)

 1. Regulamin ten sporządzono na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kodeksu cywilnego, oraz ustawy o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i ustawy o prawach telekomunikacyjnych.
 2. Regulamin określa wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego użytkowania Serwisu oraz sposób realizacji i rodzaj świadczonych Usług za pośrednictwem Serwisu, a także regulacje dotyczące praw własności intelektualnej związanej z Serwisem.
 3. Wszystkie elementy Serwisu udostępnione Użytkownikom podlegają ochronie prawnej, a zwłaszcza jego: nazwa, koncepcja, elementy graficzne wraz z identyfikacją wizualną, baza danych, aplikacja  oraz treści słowne.

§ 3 (Wymagania techniczne)

 1. Do użytkowania Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu (zalecane łącze co najmniej 512 kbps) oraz przeglądarki internetowej (zalecane Internet Explorer 8+, Mozilla Firefox 4+, Opera, Safari, Google Chrome – umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies).
 2. W celu korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu niezbędne może być posiadanie dodatkowego oprogramowania (np. Flash, edytor tekstu, programy obsługujące format PDF itp.).
 3. Koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na odległość (koszty połączenia z Internetem, połączeń telefonicznych) celem korzystania z Usług Serwisu i Usług Użytkowników, ponosi Użytkownik zgodnie z cennikami dostawców, z których usług korzysta.
 4. FinPack nie dokonuje przeszkolenia Użytkowników w zakresie korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu. Użytkownik jest obowiązany uczynić to we własnym zakresie, korzystając w szczególności z narzędzi zamieszczonych w Serwisie (podpowiedzi, pomoc, itd.)

§ 4 (Funkcjonalności Serwisu – „Usługi”)

 1. Serwis oferuje Użytkownikom następujące funkcjonalności (Usługi):
  1. „Selekcja Produktów finansowych” – funkcjonalność pozwala Użytkownikowi uzyskać informację o liczbie kredytów, spełniających zadane przez Niego kryteria wyszukiwania. W celu skorzystania z tej funkcjonalności konieczne jest wprowadzenie przez Użytkownika informacji dotyczących jego potrzeb kredytowych, informacji osobistych oraz  finansowych. Od decyzji Użytkownika zależy, ile i jakie informacje chce podać aby przeprowadzić symulację. Im dokładniej Użytkownik uzupełni formularz, tym dokładniejsza będzie symulacja. Selekcja umożliwia przejście użytkownikowi do kolejnych funkcjonalności.
  2. „Zbadanie własnej zdolności kredytowej” – dzięki wykorzystaniu Danych wprowadzonych podczas selekcji Produktów finansowych, Serwis umożliwia Użytkownikowi sprawdzenie własnej zdolności kredytowej. Zdolność szacowana jest indywidualnie dla każdego z Produktów finansowych stanowiących wynik przeprowadzanej symulacji.
  3. „Porównanie Produktów finansowych” – funkcjonalność pozwala Użytkownikowi na analizę Produktów finansowych, zapoznanie się z ich szczegółami tj. wysokością prowizji, marży, stawkami ubezpieczeń oraz wartościami liczbowymi opisującymi koszty poszczególnych elementów. Użytkownik może także wybrać własne kryteria porównania ofert zawężając listę Produktów do tych, które spełniają Jego dodatkowe wymagania oraz wybierając parametry sortowania.
  4. „Kontakt z Ekspertem” – funkcjonalność pozwala na każdym etapie przeglądania Serwisu  skorzystać z pomocy Doradcy, przesłać swoje dane kontaktowe, wraz z Danymi Osobowymi zamieszczonymi w Serwisie. Doradca skontaktuje się z Użytkownikiem, wspomoże proces decyzyjny wyboru oferty i przeprowadzi go przez procedury bankowe. Wypełnienie przez Użytkownika wniosku o Kontakt z Doradcą (formularza rejestracyjnego) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie danych Użytkownika wybranemu przez FinPack Doradcy. Zasady współpracy pomiędzy FinPack a Doradcą określone są w odrębnej umowie pomiędzy Tymi podmiotami. Dodatkowo FinPack zastrzega, że niniejszy Regulamin nie normuje zasad współpracy Doradcy z Użytkownikiem. Zasady te normowane są każdorazowo na mocy umowy pośrednictwa zawartej bezpośrednio przez Doradcę z Instytucją.
  5. „Newsletter Finalia.pl” – funkcjonalność pozwalająca odbierać przez Użytkowników wiadomości wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Newsletter został opisany w par. 9.

§ 5 (Produkty finansowe)

 1. Symulacje Produktów finansowych wyświetlane na stronach Serwisu powstają w oparciu o aplikację FinRate będącą własnością FinPack. Zarówno sposób prezentacji Produktów finansowych w Serwisie jak i sposób weryfikacji zdolności kredytowej wynika z autorskich algorytmów opracowanych i stanowiących własność FinPack. Zestaw Produktów finansowych prezentowanych przez Serwis jest subiektywnie wybranym zbiorem przez FinPack i jest zdaniem FinPack reprezentatywny.
 2. FinPack nie wyklucza występowania w  ofercie produktowej poszczególnych Instytucji innych warunków niż, te prezentowane na Serwisie, w tym bardziej preferencyjnych.
 3. Produkty finansowe prezentowane na stronach serwisu opracowane są w sposób zgodny z prawem na podstawie informacji udostępnianych przez Instytucje dzięki umową zawartym pomiędzy FinPack a Instytucjami oraz ogólnodostępne publiczne źródła. Instytucje nie autoryzują Produktów finansowych i stanowią one jedynie interpretację i zestawienie warunków opracowanych na podstawie zebranych informacji. Produkty finansowe prezentowane przez Serwis mogą różnić się od aktualnych ofert prezentowanych przez Instytucje. Powstałe różnice nie powodują nienależytego lub niewłaściwego wykonania Usług świadczonych przez FinPack.
 4. Produkty finansowe prezentowane na stronach Serwisu nie stanowią oferty zawarcia umowy z Instytucją.
 5. Wszelkie Produkty finansowe wygenerowane przez Serwis nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa finansowego, czy ubezpieczeniowego. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym są przekazywane  bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego użytkownika sieci Internet, po przejściu procedury rejestracyjnej opisanej w Regulaminie.
 6. Korzystanie z serwisu i tworzenie symulacji (Produktów finansowych) nie wymaga zawarcia umowy z FinPack. Przed zawarciem umowy o świadczenie Usług z FinPack, Użytkownik ma nieograniczony dostęp do informacji generowanych przez Serwis. Dostęp do produktów finansowych jest anonimowy.
 7. Informacje o zdolności kredytowej prezentowane na stronach serwisu oparte są na doświadczeniach Doradców i pracowników FinPack oraz na autorskiej metodologii należącej do FinPack. Sposób wyliczania zdolności kredytowej i jej wyniki mogą różnić się od metod i wyników stosowanych przez Instytucje. Powstałe różnice nie powodują nienależytego lub niewłaściwego wykonania Usług świadczonych przez FinPack.
 8. Samodzielne badanie zdolności kredytowej za pomocą Serwisu przez Użytkownika zawarte jest anonimowe i nie wymaga uprzedniego zawarcia umowy ze Spółką.
 9. FinPack nie daje żadnej gwarancji, że Użytkownik decydujący się na złożenie wniosku kredytowego lub innego wniosku na podstawie Produktów finansowych prezentowanych na stronach serwisu, otrzyma pozytywną decyzję kredytową, ani że oferta Instytucji będzie spójna z prezentowanym Produktem finansowym.
 10. FinPack nie daje gwarancji, że informacja o zdolności kredytowej prezentowana na stronach serwisu będzie spójna ze zdolnością wyliczoną przez Instytucję, ani że badanie zdolności kredytowej w instytucji zakończy się dla Użytkownika pozytywnie. Decyzje podejmowane dla Użytkownika o zdolności kredytowej i udzieleniu kredytu oraz ostatecznych warunkach kredytowania podejmowane są wyłącznie przez Instytucje.

§ 6 (Dane Osobowe)

 1. Użytkownik poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie własnych Danych Osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oświadcza, iż został poinformowany o dobrowolności udzielenia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych i Informacji Poufnych w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz o prawie dostępu do swoich Danych Osobowych i Informacji Poufnych, ich poprawiania i usuwania.
 2. FinPack jest administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy o z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) („Ustawa o ochronie danych”), pozyskanych od Użytkowników w celu realizacji Usług. FinPack dokonał zgłoszenia zbioru danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w celu realizacji Ustawy o ochronie danych.
 3. FinPack dokłada wszelkich starań, aby zachować poufność i bezpieczeństwo dostarczonych Danych Osobowych i Informacji Poufnych uwzględniając przy tym „Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych”.
 4. Dane Użytkownika przekazywane są FinPack za pomocą Serwisu poprzez zaakceptowanie i wysłanie formularza rejestracyjnego (formularz znajdujący się na Serwisie poprzez który Użytkownik wprowadza swoje Dane Osobowe) pozostają własnością Użytkownika.
 5. Dane osobowe zebrane w formularzu rejestracyjnym  są wykorzystywane wyłącznie przez FinPack w związku ze świadczeniem Usług przez FinPack na rzecz Użytkownika.
 6. Użytkownik może zostać poproszony o wypełnienie formularza rejestracyjnego jedynie w określonych przypadkach opisanych poniżej:
  1. Kontakt z Ekspertem – Po przejściu przez symulację ofertowe, Użytkownik może wybrać opcję kontaktu z Ekspertem . Zarówno Dane Osobowe, jak i wszelkie inne Informacje Poufne przetwarzane i przechowywane są przez FinPack z zachowaniem należytych norm bezpieczeństwa i poufności oraz zgodnie z przepisami polskiego prawa. Jeżeli Użytkownik chce usunąć lub zmodyfikować swoje dane w bazie FinPack może to zrobić bezpłatnie i bezpiecznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na udostępniany adres info@finpack.pl.
  2. Newsletter finalia.pl – Na stronach Serwisu finalia.pl możliwe jest zapisanie się do opisanego w Regulaminie Newslettera. Zarówno korzystanie z Newslettera jak i wyrażenie zgody na wykorzystanie podanego adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne a także nie ogranicza możliwości korzystania z innych funkcjonalności Serwisu. W celu rezygnacji z otrzymywania Newslettera Użytkownik może w każdym momencie wysłać wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@finpack.pl z informacją o rezygnacji (procedura rezygnacji opisana jest w par. 9).
 7. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik wyraża zgodę na:
  1. Przetwarzanie podanych Danych Osobowych oraz Informacji Poufnych (w tym także tworzenie baz danych) w celach związanych z obsługą Użytkownika i świadczeniem Usług przez Spółkę, w tym w celach statystycznych związanych z działalnością FinPack,
  2. Przekazywanie Użytkownikowi informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Spółkę i jej Partnerów; na potrzeby świadczenia Usług przez FinPack pod pojęciem „Newsletter Finalia.pl” należy rozumieć również wszelkie materiały marketingowe FinPack przesyłane Użytkownikowi drogą poczty elektronicznej (fakultatywnie)
 8. FinPack nie ponosi odpowiedzialności  za ochronę i sposób przetwarzania Danych Osobowych oraz Informacji poufnych  przez Doradców a także ich politykę prywatności. FinPack realizuje wymaganą przepisami prawa politykę prywatności, opisaną i dostępną w odrębnym dokumencie na stronach Serwisu.
 9. FinPack podjął wszelkie środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych powierzonych do przetwarzania, w tym w szczególności:
  1. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych i Informacji Poufnych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną;
  2. zabezpiecza Dane Osobowe i Informacje Poufne przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
  3. prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania Danych Osobowych i Informacji Poufnych oraz środki, o których mowa powyżej;
  4. wyznaczył administratora bezpieczeństwa informacji, który jest odpowiedzialny za nadzór nad procesem przetwarzania Danych Osobowych i Informacji Poufnych;
  5. do przetwarzania Danych Osobowych i Informacji Poufnych dopuszcza wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie;
  6. zapewnia kontrolę nad tym, jakie Dane Osobowe I Informacje Poufne, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane;
  7. prowadzi ewidencję osób uprawnionych do przetwarzania Danych Osobowych i Informacji Poufnych.
 10. FinPack nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych Użytkowników z wyłączeniem instytucji państwowych uprawnionych do otrzymywania i przetwarzania tych Danych oraz Doradców współpracujących z FinPack w celu świadczenia usług Serwisu. Zarówno Doradcy współpracujący z FinPack jak i pracownicy FinPack zobowiązani są do zachowania poufności i ochrony Danych Osobowych i Informacji Poufnych na mocy zawartych z nimi umów.
 11. W każdym przypadku Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 7 (Zobowiązania Użytkowników)

 1. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie Regulaminu, obowiązany jest niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.
 2. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla Użytkowników będących konsumentami i do użytku osobistego. Zabronione jest korzystanie z Serwisu w celach świadczenia usług odpłatnych lub nieodpłatnych i czerpanie jakichkolwiek korzyści majątkowych od podmiotów trzecich na podstawie symulacji przeprowadzanych za pośrednictwem Serwisu. Serwis nie może być także wykorzystywany pośrednio lub bezpośrednio do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej.
 3. Wykorzystanie informacji, materiałów i Produktów Finansowych do innych celów niż do użytku osobistego, a w szczególności komercyjnych, w tym kopiowanie, publikacja, zapisywanie na dyskach, wysyłanie, emisja, transmisja lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować wyłącznie po uprzednim uzyskaniu wyraźnego, pisemnego zezwolenia ze strony FinPack, w zakresie określonym przez FinPack w tym zezwoleniu. W celu uzyskania zgody należy skontaktować się z FinPack pod adresem zgodnym z aktualną siedzibą FinPack.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika danych niezgodnych ze stanem faktycznym oraz treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd danych. Ponadto użytkownicy nie mogą wprowadzać do formularzy treści naruszających prawa własności intelektualnej w tym prawa autorskie, naruszających dobra osobiste osób trzecich, tajemnicę przedsiębiorstwa lub naruszających w jakikolwiek inny sposób obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy w Serwisie przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu nieprawdziwych lub błędnych danych oraz jakichkolwiek skutków wprowadzenia tych danych do obrotu, pełną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 5. Treści sprzeczne z Regulaminem lub prawem będą usuwane z Serwisu.
 6. W przypadku powzięcia przez FinPack wiadomości o bezprawności dostarczonych przez Użytkownika danych, Spółka jest uprawniona, do uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do tych danych.
 7. Wysłane przez FinPack oświadczenia wiedzy i woli na podany przez Użytkownika adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej uznawane będą za skutecznie doręczone.
 8. Wszelkie znaki towarowe i handlowe, które występują w Portalu podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 9. W przypadku wystąpienia szkody z powodu  naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez Użytkownika, będzie on zobowiązany do naprawienia szkody Spółki na zasadach ogólnych.

§ 8 (Odpowiedzialność FinPack)

 1. FinPack nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych w Serwisie. Dotyczy to przede wszystkim odpowiedzialności za decyzje lub działania podejmowane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, w szczególności z uwagi na postanowienia par. 5.
 2. FinPack dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych  Danych
 3. FinPack nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wypełnienie przez Użytkownika formularzy w Serwisie, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały dodane w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody
 4. FinPack ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. W szczególności za świadczenie Usług Serwisu w sposób sprzeczny z treścią Regulaminem. Odpowiedzialność będzie poniesiona o ile wyżej opisane działania będą zawinione i będą posiadać charakter umyślny.
 5. Wysokość odpowiedzialności odszkodowawczej ograniczona jest do wysokości straty rzeczywistej i nie dotyczy utraconych korzyści.
 6. FinPack nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania i nadużycia Użytkowników podejmowane przy użyciu Serwisu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zasada ta tyczy się zwłaszcza zachowań i działań bezprawnych.
 7. Okresowe prace konserwacyjne Serwisu utrudniające dostęp do jego funkcjonalności, nie powodują złego wykonania Usług zdefiniowanych w niniejszym regulaminie.
 8. Wszystkie treści znajdujące się na stronach Serwisu autoryzowane są i tworzone przez FinPack. Zmiana zawartości serwisu nie wymaga zgody Użytkowników.

§ 9 (Newsletter finalia.pl)

 1. Newsletter Finalia.pl to wiadomości wysyłane do zapisanych Użytkowników serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej, traktujące o finansach, nowych ofertach kredytowych i aktualnych trendach na polskim rynku finansowym. Na łamach serwisu finalia.pl możliwe jest zapisanie się do opisanego Newslettera. Subskrypcja wymaga uprzedniego zawarcia umowy z FinPack której tekst definiowany jest poprzez niniejszy Regulamin w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik zainteresowany jest otrzymywaniem newslettera wypełnia formularz  udostępniany po kliknięciu przycisku „newsletter” znajdującej się na stronach Serwisu. Po wypełnieniu formularza i wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą opisaną w „Polityce Prywatności”, Użytkownik otrzyma na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej link do strony aktywacji konta. Umowa z FinPack zawierana jest w  momencie aktywacji konta za pośrednictwem linku z wiadomości.
 3. Umowa zawarta zgodnie z niniejszym Regulaminem podlega prawu polskiemu i zostaje zawarta na czas nieokreślony
 4. Użytkownik w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy odstąpić od niej, składając FinPack stosowne oświadczenie drogą pisemną, jednakże w przypadku nie otrzymania przez Użytkownika Regulaminu w formie pisemnej termin ten przedłuża się do 3 miesięcy.
 5. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera i rozwiązania  Umowy poprzez wysłanie stosownego zawiadomienia na adres poczty elektronicznej info@finpack.pl, w szczególności z uwagi na zmianę Regulaminu, w trybie określonym w par. 11.
 6. W przypadku rozwiązania umowy przez Użytkownika lub przez FinPack, FinPack zobowiązuje się do usunięcia danych Użytkownika z którym rozwiązywana jest umowa z bazy danych.

§ 10 (Postępowanie reklamacyjne)

 1. W razie niezadowolenia Użytkownika z funkcjonalności Serwisu lub bezpośrednio z Usług świadczonych przez FinPack, Użytkownik może złożyć reklamację.
 2. Reklamacja może być złożona poprzez wysyłanie informacji pocztą elektroniczną na adres:info@finpack.pl. Wiadomość powinna być zatytułowana „reklamacja”  i zawierać zwięzły opis zgłaszanych uwag i zastrzeżeń.
 3. Reklamację rozpatrywane będą w terminie 21 dni od dnia jej przesłania przez Użytkownika.
 4. Po rozpatrzeniu reklamacji FinPack wysyła Użytkownikowi, zwrotną informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego. Informacja wysyłana jest na adres poczty elektronicznej, z którego wysłana została reklamacja.

§ 11 (Postanowienia końcowe)

 1. Niniejszy Regulamin stanowi ogólne warunki umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a jego termin obowiązywania jest nieoznaczony.
 2. Wszyscy Użytkownicy mają nieodpłatny dostęp do Regulaminu za pośrednictwem stron WWW, na których znajduje się Serwis pod adresem http://www.finalia.pl, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników sieci Internet, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 4. FinPack zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 5. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia tekstu Regulaminu na stronach opisanych w podpunkcie drugim niniejszego paragrafu.
 6. Wszelką korespondencję traktującą o Polityce prywatności, Danych Osobowych, lub innych elementach opisanych w Regulaminie, należy kierować na adres poczty elektronicznej: info@finpack.pl
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz zapisy Polityki Prywatności.
 8. Wszelkie spory związane z interpretacją i wykonaniem niniejszego regulaminu oraz umów na jego podstawie zawartych rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla miejscowości według  siedziby FinPack.